Dette website gør brug af cookies. Læs mere om cookies

X Jeg accepterer

Brugerbetingelser

Ved anvendelse af ydelserne på hjemmesiden under domænet www.petspot.dk accepterer du som bruger følgende brugerbetingelser.

1. INDLEDNING

1.1 Introduktion PetSpot IVS 37634603. Vi udbyder web-baserede tjenester på domænet www.petspot.dk (”Domænet”), som er udviklet for at skabe kontakt mellem dyreejere, der ønsker assistance til at passe, pleje eller lufte deres kæledyr (”Tjenester”) og personer, der vil tilbyde sådanne Tjenester. 1.2 Parter Denne brugeraftale (”Aftalen”) regulerer forholdet mellem dig (”Bruger”) og PetSpot. Aftalen regulerer alene din interaktion med andre Brugere i det omfang det fremgår af Aftalen. Du skal være opmærksom på, at Aftalen ikke omfatter de aftaler du indgår med andre Brugere på Domænet i egenskab af enten en person, der vil tilbyde Tjenester (”Passeren”) eller en person, som ønsker at få udført Tjenester (”Ejeren”). 1.3 Anvendelse af Domænet Du kan oprette annoncer og andet indhold (”Indhold”) på Domænet, hvor du udbyder dine Tjenester eller efterspørger Tjenester fra andre brugere. I forbindelse hermed accepterer du at alt Indhold skal overholde de i afsnit 3 opstillede vilkår. 1.4 Nærværende aftales virkning I forbindelse med din accept af nærværende Aftale erklærer du dig indforstået med, at ville efterleve vilkår for brugen af Domænet. Din fortsatte brug af Domænet udgør herefter en bindende juridisk aftale mellem dig og PetSpot. 1.5 Aftalens varighed Aftalen er gældende indtil den afløses af en ny version, jf. afsnit 7.

2. REGISTRERING SOM BRUGER

2.1 profiltyper Hvis du opretter en profil på Domænet, kan du vælge mellem en gratis profil og en betalingsprofil (PLUS profil). En PLUS profil er et løbende abonnement, hvortil der er knyttet visse fordele. Se mere under afsnit 3. Ved oprettelse af en profil godkender du samtidig, at din profil vises for de øvrige Brugere. 2.2 Registrering af brugeroplysninger Når du opretter dig som Bruger forpligter du dig til at oplyse dit rigtige navn, adresse, e-mailadresse samt alle yderligere oplysninger, vi måtte anmode om. Såfremt vi erfarer, at du har angivet urigtige oplysninger i forbindelse med registreringen forbeholder vi os retten til at suspendere eller slette din brugerprofil uden forudgående varsel. 2.3 Kontrakthabilitet For at kunne registrere dig som Bruger, skal du være i stand til at indgå bindende aftale om de Tjenester du ønsker at udbyde eller købe via Domænet. Ved at acceptere Aftalen erklærer du, at du har den fornødne kontraktshabilitet til at anvende Domænet. 2.4 Forbud mod flere brugerprofiler Der må alene oprettes én brugerprofil pr. Bruger. Såfremt du ønsker at have flere profiler, eksempelvis for hvert af dine kæledyr, skal du kontakte PetSpot herom. 2.6 Kommunikation Al kommunikation fra PetSpot til dig sker via de registrerede oplysninger, typisk via din mail. Du er selv ansvarlig for at dine brugeroplysninger til enhver tid er korrekte og opdaterede. 2.7 Ansvar for brug af brugerprofil Din brugerprofil er personlig og må ikke udlånes til andre. Du er derfor selv ansvarlig for eventuelle følger af misbrug af din brugerprofil, som skyldes din forsætlige eller uagtsomme adfærd. 2.8 Misbrug af brugerprofil Ved mistanke om misbrug af din brugerprofil skal du straks rette henvendelse til PetSpot. Vi forbeholder os retten til at suspendere din profil ved mistanke om misbrug. Ved mistanke om misbrug forbeholder vi os endvidere retten til at analysere din korrespondance med andre Brugere via Domænet. 2.9 Lukning af profil Du kan til enhver tid anmode om lukning af din brugerprofil ved at kontakte vores support. Anmodning om lukning kan først imødekommes, når samtlige verserende support- eller anmeldelsessager på din brugerprofil er endeligt afsluttet. PetSpot forbeholder sig retten til at lukke eller suspendere din profil uden forudgående varsel, såfremt du har handlet i strid med (misligholdt) Aftalen, herunder særligt pkt. 3.3, eller gældende dansk ret. Såfremt din brugerprofil lukkes på baggrund af misligholdelse refunderer vi ikke forudbetalte abonnementer. Såfremt den udviste adfærd er strafbar, forbeholder vi os endvidere ret til at indgive politianmeldelse mod dig.

3. BRUG AF DOMÆNET

3.1 Oprettelse af annonce Når du opretter en annonce på Domænet, godkender du samtidig, at denne gøres offentlig tilgængelig, herunder for de øvrige Brugere og eventuelt i eksterne medier. 3.2 Markedsføring Du må alene tilbyde dine egne Tjenester på Domænet. Enhver anden form for direkte eller skjult reklame samt enhver anden form for markedsføring på Domænet på egne eller andres vegne, er ikke tilladt. Overtrædelse af markedsføringsforbuddet anses som væsentlig misligholdelse af Aftalen og vil medføre øjeblikke lukning af din profil. Vi forbeholder os retten til at tage ethvert retsskridt for at forfølge overtrædelsen af markedsføringsforbuddet, herunder at søge erstatning for eventuelle tab. 3.3 Begrænsninger i brugen af Domænet Det er forbudt at anvende Domænet til offentliggørelse og/eller spredning af stødende tekst og/eller billedmaterialer, herunder, men ikke begrænset til: Usædeligt materiale, strafbart materiale, virus og anden IT-baseret software, der har til formål eller følge at påføre PetSpot eller øvrige Brugere skade. Du må endvidere ikke publicere Indhold, som krænker tredjemands rettigheder eller som i øvrigt krænker ophavs-, varemærke-, eller andre immaterielle rettigheder; Indhold og data i øvrigt på Domænet må alene bruges til de forudsatte formål, primært formidling af kontakt omkring Tjenester mellem brugerne. Det er ikke tilladt at anvende Indholdet eller data,herunder e-mailadresser til at kontakte andre Brugere, eller på anden vis anvende Indhold og data til formål som ikke er omfattet af Aftalen. 3.4 Bruger kommentarer Passeren og Ejeren har mulighed for at kommenterer deres oplevelsen af hinanden, når en Tjeneste er gennemført. Kommentarerne offentliggøres på Brugernes profiler. Er du uenig i en kommentar kan du rette henvendelse til PetSpot, som herefter diskretionært vil afgøre om kommentar overtræder vilkårene for Aftalen eller i øvrigt har en karakter der bevirker at kommentaren fjernes eller redigeres. Når du skriver en kommentar, skal den afspejle din egen, personlige oplevelse. Vi opfordrer dig til at fokusere på saglige og relevante parametre, såsom ”kundeservice”, kemi, håndtering af kæledyret, overholdelse af aftaler og pris. Kommentarer som er usaglige eller som indeholder groft eller anstødeligt sprog vil blive slettet.

4. ABBONNEMENT

4.1 Abonnement Som Bruger på Domænet kan du vælge at tegne et PLUS abonnement. Det giver dig en række fordele i forhold til vores freemium løsning. Du kan se de konkrete fordele på: [indsæt link] 4.2 Abonnementsbetingelser 4.2.1 Bestilling og accept af abonnementsbetingelser Ved tegning af et abonnement accepterer du, at PetSpot må trække det aftalte beløb periodevis i overensstemmelse med det valgte produkt. Abonnementet løber indtil det opsiges, jf. afsnit 4.2.2. 4.2.2 Opsigelse af abonnement og bindingsperiode Abonnementer skal opsiges med et varsel på 1 måned til udgangen af et kvartal, dvs. senest pr. 28/29. februar, 31. maj, 31. august eller 30. november. Opsigelse af abonnement har først virkning med udgangen af det kvartal hvori der er opsagt. Ved opsigelse i en bindingsperiode tilbagebetaler PetSpot ikke en forholdsmæssig del af abonnementet. 4.2.3 Fortrydelsesret Eftersom anvendelsen af de serviceydelser du kan købe på Domænet er forbundet med annoncering, træder anvendelsen af serviceydelsen i kraft i det øjeblik betalingen er gennemført. Abonnementet er derfor i anvendelse før fortrydelsesretten på 14 dage udløber. Ved køb af abonnement giver du derved dit samtykke til, at købet ikke kan fortrydes.

5. FORHOLDET MELLEM PASSERE OG EJERE

5.1 Aftalevilkår Passere og Ejere er selv ansvarlig for, at indgå aftale omkring udførelse af Tjenester. PetSpot stiller en kortfattet skriftlig aftale mellem Passer og Ejer til rådighed for Parterne. Kontrakten bliver automatisk genereret i forbindelse med, at der indgås aftale om gennemførsel af Tjenester. Brugen af kontrakten er frivillig og det er op til parterne selv at regulere alle forhold af betydning for parterne. Alle uoverensstemmelser mellem Passere og Ejere er PetSpot uvedkommende og vi kan ikke træffe afgørelser ved uoverensstemmelser mellem Ejere og Passere. 5.2 Skader Alle skader som måtte opstå i forbindelse med Passeres udførsel af Tjenester, herunder personskader og tingsskader på Passere, Ejere, kæledyr, indbo mv. er PetSpot uvedkommende. Brugerne opfordres til at afsøge deres retsstilling i forbindelse med Tjenester ved eget forsikringsselskab.

6. ANSVARSBEGRÆNSNING

6.1 PetSpots rolle PetSpot stiller alene en formidlingsplatform til rådighed for Passere og Ejere. PetSpot påtager sig følgelig intet ansvar for de aftaler der indgås mellem Brugerne. Brugen af Domænet foregår derfor på Brugernes eget ansvar. PetSpot hæfter ikke for eventuelle opståede skader, som er opstået i forbindelse med Tjenester. Ligeledes hæfter PetSpot under ingen omstændigheder for Tjenester, som ikke er opfyldt eller som alene er opfyldt delvist. 6.2 Anbefaling PetSpot kontrollerer ikke Brugernes oplysninger om eventuelle kvalifikationer. PetSpot påtager sig følgelig intet ansvar for om en Passer er egnet til at udføre eventuelle Tjenester. Brugernes tilstedeværelse på Domænet skal ikke anses som en anbefaling af pågældende Brugere. 6.3 Udnyttelse af oplysninger Du er indforstået med og accepterer, at PetSpot ikke kan drages til ansvar for andres benyttelse eller videregivelse af oplysninger på Domænet. Planlægningen, gennemførelsen af og ansvaret for Tjenesterne afhænger alene af Passeren og Ejeren og er PetSpot uvedkommende. 6.4 Tilgængelighed PetSpot kan ikke drages til ansvar for ydelsens tilgængelighed, fejl eller ved reducering og/eller udeblivelse af tjenestens funktionsdygtighed, herunder virus, tekniske fejl og udfald. PetSpot garanterer følgelig ikke for en specifik oppetid på Domænet. 6.5 Tab og følgeskader PetSpot kan ikke drages til ansvar for økonomisk tab og følgeskader, herunder ved manglende indtjening eller tab af data og informationer. 6.6 Ansvar for indhold PetSpot er ikke ansvarlig for indholdet på Domænet som ikke er publiceret af PetSpot; herunder særligt Indhold som er publiceret af Brugerne.

7. DATABESKYTTELSE

7.1 Offentliggørelse af oplysninger Ved afgivelse af dine brugeroplysninger er du indforstået med og samtykker samtidig til, at alle sådanne oplysninger som en nødvendig konsekvens af vores forretningskoncept kan blive tilgængelige for enhver, der benytter Domænet. Dette gælder dog ikke for bankoplysninger og lignende informationer, som vil blive behandlet fortroligt. 7.2 Videregivelse af brugeroplysninger PetSpot har, i videst muligst omfang, truffet de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at Brugernes oplysninger alene er tilgængelig i det omfang det følger af vores forretningskoncept. Brugeroplysninger videregives herudover ikke til tredjemand. PetSpot anvender dog brugeroplysninger i forbindelse med intern forretningsudvikling og statistikudarbejdelse.

8. ÆNDRINGER I AFTALEN

8.1 Ændringer i Aftalen PetSpot forbeholder sig retten til at ændre denne Aftalen. På Domænet findes altid den nyeste version af Aftalen. Ændringer og tilføjelser til Aftalen bekendtgøres ved mail direkte til Brugerne. Din fortsatte brug af Domænet efter ændringerne er meddelt dig udgør samtidig din godkendelse af den ændrede Aftale.

9. ØVRIGE BESTEMMELSER

9.1 Uvirksomme bestemmelser Såfremt én eller flere af bestemmelserne i Aftalen bliver uvirksomme eller viser sig ugennemførlige, er parterne forpligtet til at træffe lovlige foranstaltninger, som i videst mulig omfang fører til samme eller tilsvarende resultat. Såfremt én eller flere bestemmelser i disse forretningsbetingelser ikke er virksomme eller viser sig ugennemførlige, har ugennemførligheden eller uvirksomheden ikke indflydelse på gyldigheden af de øvrige bestemmelser. 9.2 Tvister Enhver tvist mellem dig og PetSpot afgøres efter dansk ret og ved de danske domstole. Aarhus d. 28. september 2016